Statuten

AG/LVB/20108133/1

versie: 2

11 november 2002

OPRICHTING VERENIGING

Heden, vijfentwintig november tweeduizend twee verschenen voor mij, mr. Astrid Sophia Mertens-de Jong, notaris, gevestigd in de gemeente Eindhoven:

 1. de heer Mathijs Hubert Jan Cuijpers, wonende te Eindhoven, Clara Wichmannstraat 78, (postcode 5612 RN), geboren te Tegelen op vier september negentienhonderd negenenzeventig, identificatiebewijs: Europese identiteitskaart, nummer T53107953, ongehuwd en niet gehuwd geweest;
 2. de heer Rob de Jong, wonende te Eindhoven, Hemelrijken 227E, (postcode 5612 WP), geboren te Schijndel op drieëntwintig mei negentienhonderd achtenzeventig, identificatiebewijs: Nederlands identiteitsbewijs, nummer IA7735938, ongehuwd en niet gehuwd geweest;
 3. de heer Wilhelmus Maria Hubertina Rullenraad, wonende te Eindhoven, Hemelrijken 229E, (postcode 5612 WP), geboren te Weert op negentien oktober negentienhonderd zesenzeventig, identificatiebewijs: paspoort, nummer M23285924, ongehuwd en niet gehuwd geweest;
 4. de heer Ron Willems, wonende te Bergeyk, Kennedylaan 35, (postcode 5571 KB), geboren te Eindhoven op dertien oktober negentienhonderd achtenzeventig, identificatiebewijs: paspoort, nummer N66945971, ongehuwd en niet gehuwd geweest.

De comparanten verklaarden bij deze een vereniging op te richten en daarvoor vast te stellen de navolgende statuten:

NAAM, ZETEL EN DOEL.

Artikel 1.

 1. De vereniging is genaamd: Eindhovens Studenten Rollenspel Genootschap Knights of the Kitchen Table.
  De vereniging draagt de verkorte naam ESRG Knights of the Kitchen Table.
 2. Zij is gevestigd in de gemeente Eindhoven.

Artikel 2.

 1. Het doel van de vereniging is: het bevorderen van het spelen van rollenspelen.
 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het voorzien van de leden van middelen ten behoeve van deze rollenspelen.

HET VERMOGEN.

Artikel 3.

 1. Het vermogen van de vereniging kan worden gevormd door:
  a. contributie van de leden;
  b. subsidies en donaties;
  c. ontvangsten uit door de vereniging georganiseerde spelen en evenementen;
  d. andere inkomsten en opbrengsten.

HET LIDMAATSCHAP.

Artikel 4.

 1. Naast de oprichters zijn leden de natuurlijke personen, die hetzij bij oprichting door de oprichters tot het lidmaatschap zijn toegelaten, hetzij na oprichting door het bestuur als zodanig zijn toegelaten.
  Tot lid kunnen slechts worden toegelaten studenten, ingeschreven bij een hogere onderwijsinstelling in Eindhoven. Het bestuur is bevoegd deze kwaliteitseis al dan niet geheel te laten vervallen ten behoeve van een uitzonderingsgeval.
 2. Indien het bestuur iemand die zich als lid aanmeldt niet toelaat, deelt het zijn beslissing schriftelijk en gemotiveerd aan betrokkene mee onder gelijktijdige vermelding, dat deze daartegen binnen een maand beroep kan instellen bij de algemene vergadering door het indienen van een beroepschrift bij het secretariaat van de vereniging. Het bestuur stelt de algemene vergadering in haar eerstvolgende vergadering op de hoogte van de niet?toelating en van een eventueel ingesteld beroep. Indien betrokkene beroep heeft ingesteld, kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
 3. Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk.
 4. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een persoon wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging tot erelid benoemen.
  De algemene vergadering is te allen tijde bevoegd betrokkene het erelidmaatschap weer te ontnemen. Voorts eindigt het erelidmaatschap door bedanken en door overlijden.
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald worden in deze statuten onder leden van de vereniging niet de ereleden begrepen.

CONTRIBUTIE EN ANDERE VERPLICHTINGEN.

Artikel 5.

 1. De leden zijn verplicht de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van de organen van de vereniging, na te leven en de belangen van de vereniging niet te schaden.
 2. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie welke door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

LEDENREGISTER.

Artikel 6.

 1. Het bestuur houdt een register bij, waarin worden opgenomen de namen en adressen van de leden. Indien het lidmaatschap van de vereniging wordt beëindigd, ongeacht de reden van beëindiging, kan het betreffende lid schriftelijk aan het bestuur verzoeken de registratie met betrekking tot zijn lidmaatschap volledig uit het register te (doen) verwijderen.
  Het register is kosteloos ter inzage voor leden, tenzij gewichtigde redenen zich daartegen verzetten, zulks ter uitsluitende beoordeling van het bestuur.
 2. Ieder lid is verplicht opgave te doen aan het bestuur van eventuele wijzigingen van de ingeschreven gegevens.
 3. Alle oproepingen en kennisgevingen kunnen geschieden aan de in het register opgenomen adressen van de leden.
 4. Kent de vereniging een periodiek aan de leden toegezonden blad of anderszins verspreide mededelingen, dan kunnen oproepingen en mededelingen voor de leden bestemd, daarin worden opgenomen.
 5. Het bepaalde in dit artikel geldt tevens voor ereleden.

SCHORSING.

Artikel 7.

 1. Het bestuur is bevoegd bij wijze van disciplinaire maatregel een lid te schorsen wanneer dit lid door zijn gedrag de belangen van de vereniging of van een of meer andere leden op onredelijke wijze schaadt.
 2. Een schorsing kan voor een periode van ten hoogste drie maanden worden opgelegd en kan éénmaal met ten hoogste drie maanden worden verlengd.
 3. Het bestuur stelt het lid schriftelijk in kennis van de schorsing respectievelijk van de verlenging daarvan onder opgave van de gronden die tot de schorsing, respectievelijk de verlenging hebben geleid.
 4. Betrokkene kan zich binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving als bedoeld in het vorige lid schriftelijk tot de algemene vergadering wenden en daarbij beroep instellen tegen de schorsing respectievelijk de verlenging daarvan. Het beroepschrift wordt ingediend bij het secretariaat van de vereniging.
 5. De secretaris roept na ontvangst van het beroepschrift onverwijld een algemene vergadering bijeen, die binnen een maand na de ontvangst van het beroepschrift moet worden gehouden.
 6. De algemene vergadering neemt inzake het beroep geen beslissing dan nadat het betrokken lid in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord door de algemene vergadering. De algemene vergadering is te allen tijde bevoegd een schorsing met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 7. Is voor het einde van de schorsingstermijn door het bestuur aan het betrokken lid geen mededeling gedaan inzake opzegging van of ontzetting uit het lidmaatschap en is voor het einde van die termijn geen besluit genomen als bedoeld in het vorige lid, dan eindigt de schorsing van rechtswege door het verstrijken van die termijn.
 8. Gedurende de schorsing kan het lid niet deelnemen aan de activiteiten van de vereniging en kan het zijn lidmaatschapsrechten, behoudens het bepaalde in dit artikel, niet uitoefenen.

EINDE LIDMAATSCHAP.

Artikel 8.

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  a. door overlijden van het lid;
  b. door opzegging door het lid;
  c. door opzegging door de vereniging;
  d. door ontzetting (royement).
 2. Opzegging door de vereniging kan geschieden:
  a. wanneer het lid niet langer voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap, voorzover deze door deze statuten worden gesteld;
  b. wanneer het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;
  c. wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap nog langer te laten voortduren.
  De opzegging geschiedt door het bestuur.
 3. Behoudens het bepaalde in de leden 4 en 5 van dit artikel kan opzegging van het lidmaatschap, zowel door het lid als namens de vereniging, slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
  Een opzegging die niet voldoet aan de in de vorige zin vermelde vereisten, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 4. Indien echter de opzegging, hetzij door de vereniging, hetzij door het lid, geschiedt op de grond dat redelijkerwijs van de vereniging respectievelijk van het lid, niet gevergd kan worden het lidmaatschap nog langer te laten voortduren, kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang worden beëindigd.
 5. Voorts kan een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen:
  a. binnen een maand nadat hem een besluit is bekend geworden of meegedeeld, waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard. Het besluit is alsdan niet op hem van toepassing.
  b. binnen een maand nadat hem een besluit tot fusie van de vereniging of tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm is meegedeeld.
 6. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur.
 7. Nadat het bestuur tot ontzetting heeft besloten, wordt het lid daarvan ten spoedigste schriftelijk in kennis gesteld, waarbij hem uitdrukkelijk de redenen voor de ontzetting worden meegedeeld.
 8. Betrokkene kan zich binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving als bedoeld in het vorige lid schriftelijk tot de algemene vergadering wenden en daarbij beroep instellen tegen het besluit tot ontzetting. Het beroepschrift wordt daartoe ingediend bij het secretariaat van de vereniging.
 9. De algemene vergadering neemt alsdan in haar eerstvolgende vergadering een beslissing over de ontzetting.
 10. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande dat betrokkene voor het voeren van verweer toegang heeft tot de algemene vergadering, waar zijn beroep wordt behandeld en bevoegd is in die vergadering daarover het woord te voeren.

DONATEURS.

Artikel 9.

 1. Aan de vereniging kunnen ook donateurs zijn verbonden.
 2. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. De donateurs kunnen worden ingedeeld in bijzondere en/of verschillende categoriën.
 3. Aanmelding als donateur geschiedt door schriftelijke opgave aan het bestuur onder vermelding van de voorgenomen bijdrage.
 4. Het bestuur houdt een register bij waarin van iedere donateur diens naam, adres en het bedrag van de met hem overeengekomen jaarlijkse bijdrage wordt opgenomen.
 5. Donateurs hebben geen andere rechten of verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens deze statuten en een eventueel opgesteld huishoudelijk reglement zijn toegekend of opgelegd.
 6. De rechten en verplichtingen van de donateur kunnen te allen tijde zowel door de vereniging als door de donateur door opzegging met onmiddellijke ingang worden beëindigd, met dien verstande dat bij opzegging door de donateur de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.

Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.

BESTUUR.

Artikel 10.

 1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste twee leden. Met inachtneming hiervan wordt het aantal leden vastgesteld door de algemene vergadering.
 2. Het bestuur bepaalt door wie van de leden de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester worden vervuld. Dit bestuursbesluit behoeft goedkeuring van de algemene vergadering. De functies in het bestuur kunnen zonodig door een persoon worden vervuld, zulks evenwel met uitzondering van de functie van voorzitter en penningmeester.
  Overige taken en functies worden door de bestuurders in onderling overleg verdeeld.
 3. Wanneer in het bestuur een of meer vacatures zijn ontstaan, vormen de overige bestuursleden of vormt het overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.
  Het bestuur zorgt er voor dat zo spoedig mogelijk na het ontstaan van een vacature een algemene vergadering wordt bijeengeroepen tot benoeming van een nieuw bestuurslid.
 4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, waarvan de leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen.

Het bestuur stelt de taak van elke commissie vast en kan deze wijzigen. Het is ook bevoegd een commissie te allen tijde weer op te heffen.

Van de instelling, samenstelling en taakstelling van een commissie, van de wijziging daarvan, alsmede van de opheffing van een commissie doet het bestuur mededeling aan de algemene vergadering.

BENOEMING, AFTREDEN, SCHORSING EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS.

Artikel 11.

 1. De leden van het bestuur worden, voorzover zij niet bij oprichting van de vereniging zijn benoemd, gekozen door de algemene vergadering.
 2. Tot lid van het bestuur kunnen slechts worden gekozen natuurlijke personen die meerderjarig zijn. Tot bestuurder kunnen worden benoemd leden van de vereniging doch ook buiten de leden kunnen bestuursleden worden benoemd.
 3. Tot twee dagen voor de datum van de algemene vergadering waarop de benoeming aan de orde zal komen, kunnen bij de secretaris door het bestuur of door ten minste tien procent van de stemgerechtigde leden kandidaten voor een bestuursfunctie worden gesteld.
 4. Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van een (1) jaar, met dien verstande dat het bestuurslidmaatschap van betrokkene behoudens het bepaalde in lid 7 van dit artikel en behoudens herbenoeming, feitelijk eindigt op het moment dat de benoeming van een nieuwe bestuurder in de desbetreffende vacature ingaat.
 5. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
 6. Een bestuurder kan zijn bestuurslidmaatschap doen eindigen door een schriftelijke opzegging, gericht aan het bestuur van de vereniging.
  Het lidmaatschap eindigt alsdan op het in de opzegging aangegeven tijdstip, doch niet eerder dan het moment waarop de opzegging de vereniging heeft bereikt.
  Voorts eindigt het bestuurslidmaatschap:
  a. door overlijden;
  b. doordat de bestuurder in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft gekregen, de regeling schuldsanering natuurlijke personen op hem van toepassing is verklaard dan wel op andere grond krachtens rechterlijke uitspraak het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren
  c. door ontslag krachtens besluit van de algemene vergadering, waartoe dit orgaan te allen tijde bevoegd is. Het besluit wordt schriftelijk aan de bestuurder medegedeeld.
 7. De algemene vergadering kan een bestuurslid als zodanig te allen tijde schorsen. Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 8. Schorsing of ontslag van een persoon als lid van het bestuur, laat op zichzelf diens rechten en verplichtingen als lid van de vereniging onaangetast.
 9. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie redelijkerwijs gemaakte kosten.

BESTUURSVERGADERINGEN.

Artikel 12.

 1. Indien niet ten minste de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig danwel vertegenwoordigd is, kunnen geen besluiten worden genomen. In het huishoudelijk reglement kunnen nadere voorschriften en regelingen worden vastgelegd met betrekking tot onder meer de wijze van oproeping van de bestuursvergaderingen.
 2. Is op een vergadering het vereiste aantal leden als bedoeld in het vorige lid niet aanwezig respectievelijk vertegenwoordigd, dan kan op een tweede vergadering, mits deze met inachtneming van de voorgeschreven oproepingstermijn binnen vier weken na de eerstbedoelde vergadering wordt gehouden, over de voor de eerstbedoelde vergadering geagendeerde onderwerpen alsnog worden besloten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden en mits in de oproeping uitdrukkelijk wordt vermeld dat over bedoelde onderwerpen thans aldus kan worden besloten, vanwege het ontbreken van het vereiste quorum op de eerstbedoelde vergadering.
 3. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Elk bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.

VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 13.

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
 2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan de voorzitter, de secretaris en de penningmeester en de overige bestuursleden, met dien verstande dat alsdan steeds ten minste twee van hen, waarvan ten minste een van hen de functie van voorzitter, secretaris of penningmeester vervult, gezamenlijk namens de vereniging moeten handelen.
 3. Namens de vereniging kunnen geen overeenkomsten worden aangegaan tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, noch overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt.

Artikel 14.

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of door de statuten aan het bestuur of andere organen zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden. Deze vergadering heet “de jaarvergadering”. Artikel 16 van deze statuten geeft daaromtrent nadere voorschriften.
 3. Een algemene vergadering wordt gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.
  Indien aan dit verzoek niet binnen veertien dagen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers op kosten van de vereniging zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze zoals in het volgende lid wordt voorgeschreven voor oproepingen door het bestuur. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
 5. Een algemene vergadering wordt, behoudens in het bijzondere geval als bedoeld in de tweede zin van het vorige lid, bijeengeroepen door het bestuur.
  De oproepingstermijn bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. In een huishoudelijk reglement kunnen nadere regels worden vastgelegd ten aanzien van de wijze van oproeping en de wijze van ter inzagelegging van de bescheiden behorende bij de ter vergadering te behandelen agendapunten.
  Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 4 geschiedt de bijeenroeping door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda; de kennisgeving wordt gezonden aan de adressen van de leden, zoals deze zijn opgenomen in het ledenregister.
 6. Over een onderwerp dat niet op agenda staat vermeld, kan slechts worden besloten indien alle leden ter vergadering aanwezig zijn en er unaniem mee instemmen dat het onderwerp behandeld wordt.

TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 15.

 1. Elk lid heeft het recht de algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren, en zijn stem uit te brengen, tenzij hij ten tijde van de vergadering als lid is geschorst.
  Ereleden hebben eveneens het recht de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
 2. In bijzondere gevallen kan de vergadering ook aan één of meer andere personen dan bedoeld in het vorige lid toegang tot de vergadering verlenen en hem of hen het recht geven het woord te voeren, hetzij in het algemeen, hetzij inzake een bepaald agendapunt.
 3. Elk stemgerechtigd lid kan één stem uitbrengen.
 4. Een lid kan zich door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid ter vergadering laten vertegenwoordigen en zijn stem door deze gevolmachtigde laten uitbrengen.
  Een lid mag naast zijn eigen stem echter slechts maximaal twee stemmen bij volmacht uitbrengen.
 5. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, wordt een besluit genomen met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 6. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte stemmen of stembiljetten die, naar het oordeel van de voorzitter:
  a. blanco zijn;
  b. zijn ondertekend;
  c. onleesbaar zijn;
  d. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
  e. de naam bevatten van een persoon, die niet kandidaat gesteld is;
  f. voor een verkiesbare plaats meer dan een naam bevatten;
  g. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon, die is bedoeld;
  h. op enigerlei andere wijze onduidelijk zijn.
 7. Op voorstel van de voorzitter kan een besluit bij acclamatie worden aangenomen, tenzij een lid hoofdelijke stemming verlangt.
 8. Over personen wordt schriftelijk gestemd; over zaken mondeling, tenzij een lid schriftelijke stemming verlangt.
 9. Bij een stemming over de benoeming van personen wordt, indien er meer vacatures zijn, over elke vacature afzonderlijk gestemd.
  Staken de stemmen bij een stemming over twee kandidaten, dan wordt over hen opnieuw gestemd. Staken de stemmen ook dan, dan beslist het lot.
  Ook indien voor een vacature slechts één kandidaat beschikbaar is, zal een stemming worden gehouden.
  Staken de stemmen in deze stemming, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 10. Wordt over personen gestemd, anders dan terzake van een benoeming, dan geldt het voorstel bij staking van stemmen als verworpen.
  Ook indien een voorstel zaken betreft, wordt het bij staking van stemmen als verworpen beschouwd.
 11. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
  Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde een stemgerechtigde aanwezige zulks verlangt.
  Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 12. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

LEIDING EN NOTULERING ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 16.

 1. Een algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene vergadering daarin zelf.
 2. In afwijking van het bepaalde in lid 1, is de algemene vergadering steeds bevoegd zelf een voorzitter aan te wijzen.
 3. Van het verhandelde in de vergadering worden door de secretaris of een door de voorzitter aangewezen persoon, in het geval de functie van secretaris en voorzitter door een persoon worden vervuld, notulen gemaakt. De notulen worden, na ondertekening door de voorzitter en de notulist, ter kennis van de leden gebracht en worden in de eerstvolgende algemene vergadering besproken en, al dan niet gewijzigd, bij besluit van die vergadering, vastgesteld.

BOEKJAAR, JAARSTUKKEN EN JAARVERGADERING.

Artikel 17.

 1. Het bestuur is verplicht er voor te zorgen dat omtrent de vermogenstoestand van de vereniging een zodanige administratie en boekhouding wordt bijgehouden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kenbaar zijn.
 2. Het boekjaar van de vereniging vangt aan op een september van elk jaar en eindigt op eenendertig augustus van het daaropvolgende jaar.
 3. Binnen zes maanden na afloop van ieder boekjaar wordt de jaarvergadering gehouden.
  In deze vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en legt het onder overlegging van de jaarstukken jegens de leden rekening en verantwoording af over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid.
  De jaarstukken bestaan ten minste uit een balans, een staat van baten en lasten en een toelichting en worden door alle bestuurders ondertekend.
  Ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder de jaarstukken met opgave van de reden melding gemaakt.
  Tevens legt het bestuur een begroting van de inkomsten en uitgaven voor het komende boekjaar over.
 4. Op grond van bijzondere omstandigheden kan de algemene vergadering besluiten de in het vorige lid genoemde termijn, waarbinnen rekening en verantwoording moet worden afgelegd, te verlengen. In dat geval worden de jaarstukken besproken op een buitengewone algemene vergadering, die alsdan binnen de verlengde termijn moet worden gehouden.
 5. Indien het bestuur niet binnen de in lid 3 genoemde termijn, of, indien de algemene vergadering de termijn op grond van het bepaalde in lid 4 heeft verlengd, niet binnen de door de algemene vergadering bepaalde termijn, de rekening en verantwoording als bedoeld in lid 2 heeft afgelegd, kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
 6. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, al dan niet uit de leden een controlecommissie met de opdracht de jaarstukken van het bestuur te onderzoeken.
  De commissie bestaat uit ten minste twee leden. Deze leden mogen geen deel uitmaken van het bestuur.
 7. De algemene vergadering kan de opdracht aan de controle commissie te allen tijde herroepen, mits tegelijkertijd een nieuwe commissie wordt benoemd.
 8. De controlecommissie brengt over haar bevindingen verslag uit aan de algemene vergadering.
 9. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de bezittingen van de vereniging te tonen en haar inzage in de administratie en de boekhouding van de vereniging te geven.
 10. De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van het jaarverslag en de vaststelling van de jaarrekening en de begroting. Zij kan in de jaarrekening en/of in de begroting wijzigingen aanbrengen alvorens deze vast te stellen.
  Door goedkeuring van het jaarverslag en vaststelling van de jaarrekening verleent de algemene vergadering décharge aan de leden van het bestuur voor alle in het desbetreffende boekjaar verrichte handelingen voorzover die uit de jaarstukken blijken.

STATUTENWIJZIGING.

Artikel 18.

 1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging doen, moeten ten minste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien moet aan ieder lid op diens verzoek een afschrift van de voorgestelde wijziging ter beschikking worden gesteld.
 3. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 4. Indien op de vergadering geen twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, dan kan op een tweede vergadering, mits deze met inachtneming van de voorgeschreven oproepingstermijn binnen vier weken na eerstbedoelde vergadering wordt gehouden, alsnog tot de voorgestelde wijziging worden besloten, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden, mits precies hetzelfde voorstel in stemming wordt gebracht als voor de eerstbedoelde vergadering was geagendeerd en het besluit genomen wordt met een meerderheid van ten minste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.
  In de oproeping voor de tweede vergadering moet uitdrukkelijk worden vermeld dat thans aldus kan worden besloten, vanwege het ontbreken van het vereiste aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden in de eerstbedoelde vergadering.
 5. Een statutenwijziging treedt pas in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
  Het bestuur stelt de leden op de hoogte van het tijdstip waarop de wijziging in werking treedt.
 6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en van de gewijzigde statuten neer te leggen bij het handelsregister, waar de vereniging is ingeschreven.

ONTBINDING.

Artikel 19.

 1. De algemene vergadering is bevoegd de vereniging te ontbinden.
  Het besluit tot ontbinding kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 2. Het bepaalde in de leden 2 en 4 van artikel 18 is van overeenkomstige toepassing.
 3. Bij het besluit wordt uitdrukkelijk het tijdstip bepaald waarop de vereniging wordt ontbonden.
 4. De algemene vergadering bepaalt tevens de bestemming van een eventueel na vereffening blijkend overschot van het vermogen van de vereniging.
 5. Zijn op het tijdstip van ontbinding geen baten meer aanwezig, dan houdt de vereniging op dat tijdstip op te bestaan.
 6. Buiten het geval, bedoeld in het vorige lid, blijft de vereniging na haar ontbinding voortbestaan, voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Zij houdt alsdan op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt.
 7. Zolang de vereniging na ontbinding voortbestaat, moet in stukken en aankondigingen die van haar uitgaan aan haar naam worden toegevoegd: “in liquidatie”.
 8. Is de vereniging ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering dan treden de bestuurders als vereffenaars op, voorzover de algemene vergadering bij haar besluit niet anders heeft bepaald.
 9. Het bestuur, respectievelijk, in geval van vereffening, de vereffenaars, zorgt/zorgen ervoor dat van de ontbinding en van het einde van het bestaan van de vereniging opgaaf ter inschrijving in het handelsregister wordt gedaan.
 10. Op de vereffenaars zijn de wettelijke en statutaire bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing, het ontslag van en het toezicht op bestuurders van overeenkomstige toepassing.
 11. Een vereffenaar heeft dezelfde bevoegdheden en plichten als een bestuurder, voorzover deze verenigbaar zijn met zijn taak als vereffenaar.
 12. Blijkt aan de vereffenaars dat de schulden van de vereniging de baten vermoedelijk zullen overtreffen, dan zijn zij verplicht aangifte tot faillietverklaring van de vereniging te doen, tenzij alle schuldeisers desgevraagd instemmen met voortzetting van de vereffening buiten faillissement.
 13. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de vereniging is overgebleven, dragen de vereffenaars, na inachtneming van het in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde omtrent het opstellen en publiceren van een rekening en verantwoording en een plan van uitkering, over aan degene(n) die daarop krachtens de door de algemene vergadering bepaalde bestemming recht heeft/hebben. Heeft de algemene vergadering geen bestemming bepaald, dan bepalen de vereffenaars voor welk doel het overschot zal worden besteed. Ook deze bestemming dient zoveel mogelijk overeen te komen met het doel van de vereniging.
 14. Na afloop van de vereffening worden de boekhouding en de administratie van de ontbonden vereniging bewaard door de persoon die daartoe door de algemene vergadering is aangewezen.

REGLEMENTEN.

Artikel 20.

 1. Voorzover deze statuten erin voorzien dat bepaalde aangelegenheden nader in een reglement moeten of kunnen worden geregeld, is de algemene vergadering bevoegd zodanig reglement vast te stellen.
  Daarbuiten is de algemene vergadering steeds bevoegd andere aangelegenheden betreffende de interne gang van zaken bij reglement te regelen, zoals een reglement waarin de ondersteunde rollenspelen worden vastgelegd en gedefinieerd.
 2. Een reglement wordt vastgesteld en gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering. Zodanig besluit moet worden genomen met inachtneming van dezelfde formaliteiten als gelden voor een besluit tot statutenwijziging.
 3. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met deze statuten.

SLOTVERKLARINGEN.

Tot slot verklaarden de comparanten:

I. dat het eerste bestuur van de vereniging zal bestaan uit vier (4) leden en dat thans tot eerste bestuurders worden benoemd:

voorzitter: de heer M.H.J. Cuijpers voornoemd;

vice-voorzitter (bestuurslid): de heer R. de Jong voornoemd;

secretaris: de heer W.M.H. Rullenraad;

penningmeester: de heer R. Willems voornoemd.

II. dat het eerste boekjaar van de vereniging heden aanvangt en zal eindigen op eenendertig augustus (31-08-2003).

SLOT.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor vermelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Eindhoven op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop door mij notaris aan de comparanten hebben dezen verklaard van de inhoud tijdig tevoren te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de comparanten en mij, notaris ondertekend.

(was getekend) volgen handtekeningen

Voor Afschrift: